පාර්ලිමේන්තුවේ ජෝගි ගැන FTT එක හදපු අලුත්ම එක


පාර්ලිමේන්තුවේ ජෝගි ගැන FTT එක හදපු අලුත්ම එක

පසුගියදා ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් මුහුණුවරක් ගත්තා. පාර්ලිමේන්තුව මැති ඇමතිවරුගේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙරට මෙන්ම විදෙස් මාධ්‍යද වාර්තා කළා.


එමන්ම ඒ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සමාජ ජාල භාවිතා කරනන් විවිධ අදහස් පළ කර අතර මෙම සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් FTT කණ්ඩායම කළ අලුත්ම නිර්මාණය අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.


එය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk