මිලියන ගණන් වියදම් කල පාටි දැමු චන්දිමාල්ට මළපනී


මිලියන ගණන් වියදම් කල පාටි දැමු චන්දිමාල්ට මළපනී

"මගේ ඉවසීමේ සීමාවක් තියනවා මන් පොන්#$ කියලා හිතන්න එපා"

සැප්තැම්බර් මාසයේ අවසන් වූ Miss sri lanka world 2018 තරඟාවලියේ සිදු වූ වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් හඬ පටයක් youtube හරහා මේ වන විට හුවමාරු වනවා.Miss sri lanka world 2018 සඳහා සහභාගී වූ 6 දෙනෙකු හට මෙම අසාධාරණය සිදු බවයි ඒයි පැවසෙන්නේ.


තමන්ට සිදු වූ අසාධාරණ සම්බන්ධයෙන් චන්දිමාල් ජයසිංහයි සමග මෙම තරුණියන් දුරකථන සංවාධයක් ද සිදු කර තිබෙනවා.


චන්දිමාල් එම අවස්ථාවේ පරුෂ වචනයෙන් බැන වදින හඬ පටයක් ද සමාජ ජආල් වෙබ් අඩවි වල හුවමාරු වනවා. එම හඬපටය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk