කෞශි සහ ඉරුෂාගෙන් උයන්න ඉගෙන ගන්න


කෞශි සහ ඉරුෂාගෙන් උයන්න ඉගෙන ගන්න

ෆිල්ටිගේ මල්ලි ගීතය හේතුවෙන් පසුගිය කාලයේ කෞශි පෙරේරා සහ ඉරුෂා හිරුනි සම්බන්ධයෙන් දැඩි කතාබහක් අන්තර්ජාලය පුරා ඇති වුණා.


ඔවුන් දෙදෙනා කළ වැඩසටහනක් මේ වන විට අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වනවා. ඒ කෞශි සහ ඉරුෂා එක්ව සිදු කෙරෙන කෑම පිසීමේ වැඩසටහනක්.

එම වැඩසටහන noize tv හරහා විකාශය වන අතර එම වැඩසටහන පහතින් බලන්න.www.reader.lk