කෝට්ටේ ආදී ශාන්ත තෝමසුවන් වසර අවසානය සමරන්න සුදානම් වන හැටි


කෝට්ටේ ආදී ශාන්ත තෝමසුවන් වසර අවසානය සමරන්න සුදානම් වන හැටි 


වසර 89 ක දීප්තිමත් ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන කෝට්ටේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයීය ආදී ශිෂ්‍ය සංගමය මෙවරත් සංවිධාන කරන වාර්ෂික සුහද හමුව දෙසැම්බර් 15 වනදා පැවැත්වෙනවා.


ඒ කෝට්ටේ රැෆල් රේසිඩන්ස් Raffles Residence හිදීයි. ආදී සිසුන් සඳහා පහත ආරාධනාව Accept කිරීමෙන් වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගත හැකියි.

www.reader.lk