නිෂිගේ අලුත්ම ටික මෙන්න


නිෂිගේ අලුත්ම ටික මෙන්න

නිරූපණ ශිල්පිණි නිෂි සමරවීරගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.

නිෂි සමරවීරගේ එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - ස්ටෙව් ඇන්ජලෝ
www.reader.lk