අන්තර්ජාලය කළඹන ටානියාගේ ටිකඅන්තර්ජාලය කළඹන ටානියාගේ ටික


නිරූපණ ශිල්පිනියක් ටානියා නිමේෂි අන්තර්ජාලයේ කතාබහකට ලක් වන කතාබහක් ඇති කරන නිරූපණ ශිල්පිණියක්.


ටානියා නිමේෂිගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් මේ වන විට යලි සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා.

ටානියා නිමේෂිගේ එම ඡායාරූප එකතුව පහතින් බලන්න.

www.reader.lk