ඉන්දියාවේ NO 01 වෙබ් අඩවියේ වස්සානේ Share කරලා


ඉන්දියාවේ NO 01 වෙබ් අඩවියේ වස්සානේ Share කරලා

ඉරාජ් වීරරත්න විසින් නිර්මාණය කරන ලද වස්සානේ හීනේ ගීතය ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි වල කතාබහකට ලක් වූ ගීතයක් වුණා.

ගීතයේ සමන්තබද්‍ර හිමිගේ රැස් විහිදීම සිංහල ගීතයේ ඇතුලත් වුවත් දමිල ගීතයේ එය ඉවත් කර තිබෙනවා.එම දමිල ගීතය දකුනු ඉන්දියාවේ අංක එකේ වෙබ් අඩවියක පළ කර තිබෙනවා. එමෙන්ම behindwoods නමැති ඔවුන්ගේ ෆේස්බුක් පිටුවේද මෙම ගීතය පළ කර තිබෙනවා. 

දමිල ගීතය පහතින් අහන්න.


සිංහල ගීතය පහතින් අහන්න.

www.reader.lk