එක්සසයිස් කරන ශෂිකා

එක්සසයිස් කරන ශෂිකා

නිරූපණ ශිල්පිණි ශෂිකා ජෝන්ස්ගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.


ඡායාරූප - හෂාන් පන්නිල

www.reader.lk