අන්තර්ජාල බදු එක පාරට අඩුවෙයි


අන්තර්ජාල බදු එක පාරට අඩුවෙයි

ලබන සැප්තැම්බර් පළමුවනදා සිට අන්තර්ජාල සේවා සඳහා පනවා තිබු බදු 10%කින් අඩු කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බවට වාර්තා වනවා.

එමෙන්ම අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නන් විසින් 10%ක අමතර ඩෙටා ප්‍රමාණයක් ලබාදීමට එකඟතාව පළකොට ඇති බවද වාර්තාවනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් දැඩි ප්‍රසාදය අන්තර්ජාලය භාවිතා කරනන්ගෙන් ලැබී තිබෙනවා.

www.reader.lk