ජයනිගේ ඒවා

ජයනිගේ ඒවා

නිරූපණ ශිල්පිණි ජයනි අලහප්පෙරුමගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.




































ඡායාරූප - හෂාන් පන්නිල

www.reader.lk