රශ්මිගේ ඒවා

රශ්මිගේ ඒවා
නිරූපණ ශිල්පිණි රශ්මි ස්නේහාගේ නවතම ඡායාරුප පෙළක් පහතින් බලන්න.
ඡායාරුප - ශෂික ගමගේ

www.reader.lk