විශ්විද්‍යාලවලට ඇතුළුවීම සඳහා පවතින ප්‍රමාදය අවම කිරීමට පියවර

 


උසස් පෙල ප්‍රතිඵල මත විශ්විද්‍යාලවලට ඇතුළුවීම සඳහා පවතින ප්‍රමාදය පියවරෙන් පියවර අවම කිරීමට කටයුතු කරන බව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.අල් පීරිස් මහතා පවසනවා.


www.reader.lk