බැංකොක් බෑග් අඩු මිලට


බැංකොක් බෑග් අඩු මිලට

බැංකොක් සහ චීන රට වලින් ආනයනය කරන ලද ස්තරම් කාන්තා බෑග් ශ්‍රී ලංකාවේදී ඉතාමත්ල පහසු මිලට ලබා ගැනීමේ හැකියාව දැන්ප වතිනවා.

ඒ වොම්ලේ නම් ආයතනය මගින්. ආනයනය කරන එම බෑග් සියල්ල නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමද මෙමගින් සිදු කර ගත හැකියි.

එමෙන්ම ඉතාමත් පහසු මිලට මෙම බෑග් ලබා ගැනීමට හැකි අතර පහත ඇති වැඩි විස්තර සඳහා පහත සඳහන් ලිපිනයෙන් පිවිසෙන්න.

https://www.facebook.com/Womlay.lk/

www.reader.lk