සඳනිගේ අලුත් ටික


සඳනිගේ අලුත් ටික

නිරූපණ ශිල්පිණි සඳනි ප්‍රනාන්දුගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.


එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

www.reader.lk