මහා සංඝ රත්නය ළමා අපචාර කරයි - රන්ජන් රාමනායක


මහා සංඝ රත්නය ළමා අපචාර කරයි - රන්ජන් රාමනායක

මහා සංඝ රත්නය ළමා අපචාර සිදු කරන බව වත්මන්අ ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක පවසනවා.
ඔහු මේ බව සඳහන් කරන වීඩියෝ පටයක් මේ වන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.

www.reader.lk