2020 ජනාධිපති නාගද්ද කොඩිතුවක්කු ?


2020 ජනාධිපති නාගද්ද කොඩිතුවක්කු ?

2020 ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට සමාජයේ මෙන්ම සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ දැඩි කතාබහක් ඇතිව තිබෙනවා.ඒ මෙවර ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයින් සම්බන්ධයෙන්. ඒ අතර 2020 ජනාධිපතිවරණය සඳහා නීතීඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහතාද සිටිනවා.


ඔහු සමග කල කතාබහක් පහතින් බලන්න.


www.reader.lk