නාගානන්ද කිව්වේ ඇත්තද? බොරුද?


නාගානන්ද කිව්වේ ඇත්තද? බොරුද?

2020 ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට සමාජයේ මෙන්ම සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ දැඩි කතාබහක් ඇතිව තිබෙනවා.


ඒ මෙවර ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයින් සම්බන්ධයෙන්. ඒ අතර 2020 ජනාධිපතිවරණය සඳහා නීතීඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහතාද සිටිනවා.


නීතීඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහතා සමග කල කතාබහක් සම්බන්ධයෙන් අප මිට පෙර වාර්තා කළා.



ඔහුගේ ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් එරන්ද ගිනිගේ මහතාගේ අදහස් ඇතුලත් වීඩියෝවක් ද මේ වන විට අන්තර්ජාලයට එක ව තිබෙනවා.



එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න.

www.reader.lk