දන්න කෙනෙක් එක්ක පොඩි ගානකින් පතායා යන්න


දන්න කෙනෙක් එක්ක පොඩි ගානකින් පතායා යන්න
තායිලන්තය වෙත රැගෙන යන සංචාරක ව්‍යාපාර ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වන විට බොහෝමයක් ක්‍රියාත්මක වනවා.එහෙත් තායිලන්තය වෙත රැගෙන යන අමුතු සංචාරකයෝ පිරිසක් පිලිබඳ පුවතක් අපට වාර්තා වුණා.


ඒ Fix Tour නමින් ඉතාමත් සීමිත පිරිසක් තයිලතයේ විනෝදාත්මක පැත්තක් වන Pattaya ප්‍රදේශයට රැගන යාමයි.


මෙහි ඇති විශේෂත්වය වන්නේ Pattayaහි සියලුම දේ දැනුවත් පුද්ගලයෙකු සමග ඔබට ගමන් කිරීමට හැකි වීම සහ ඉතාමත් අඩු මුදලකට ඔබට යාමට ඇති හැකියාවයි.


බොහෝ Bangkok සංචාර සංවිධානය කරන්නන් Pattaya Tour සංවිධානය කළද පළපුරුදු ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු සමග මෙම ගමන යාම සඳහා එක් නොවෙයි.


එමෙන්ම මෙම ගමනේ මුළු ගාස්තුව කාණ්ඩ දෙකකින් ගෙවීමට හැකි වීමත් විශේෂත්වයක්.


www.reader.lk