ස්වර්ණවාහිනියේ මහේන් දිවිබේරාගත් හැටි


ස්වර්ණවාහිනියේ මහේන් දිවිබේරාගත් හැටි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන මාධ්‍ය ආයතනයක් වන ස්වර්ණවාහිනියේ ඉකුත් දින කිහිපයේ දැඩි උණුසුම් තත්වයක් ගත්තා.ඒ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියාගේ ක්‍රියා කලාප නිසා සේවකයින් උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාර පැවැත්වීමත් සමගයි.


ඔහු ආයතනයෙන් ඉවත් කරන ආකාරයේ වීඩියෝවක් මේ වන විට අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.


www.reader.lk