දැනුනා ගීතයේ රඟපෑ තරුණියකගේ නිරුවත් වීඩියෝවක් ලීක් වෙලා ?


දැනුනා ගීතයේ රඟපෑ තරුණියකගේ නිරුවත් වීඩියෝවක් ලීක් වෙලා ?

මෑත කාලයේ අතිෂය කතාබහකට ලක් වූ ගීතයක් වන දැනුනා ගීතයේ රඟපෑ තරුණියකගේ නිරුවත් වීඩියෝවක් සම්බන්ධයෙන් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල කතාබහක් ඇතිව තිබෙනවා.එහි රඟපෑ බව කියන තරුණියකගේ වීඩියෝවක් මෙලෙස අන්තර්ජාලයට එක්ව ඇති බවයි ඒවායේ දැක්වෙන්නේ.


www.reader.lk