සරාගේ සරාගී ටික


සරාගේ සරාගී ටික

සරා අබේවර්ධනගේ සරාගී ඡායාරූප පෙළක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.


සරා අබේවර්ධනගේ එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.


ඡායාරූප - ලහිරු සහන් ගුණසේකර

www.reader.lk