මලීෂාගේ අලුත්ම ටිකක්


මලීෂාගේ අලුත්ම ටිකක්

නිරූපණ ශිල්පිණි මලීෂා ප්‍රනාන්දුගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.
ඡායාරූප - කණිෂ්ක ගෙට්ටුවන්ගෙදර

www.reader.lk