හරින් දුන් පොරොන්දුවක් ඉටු කරයි


හරින් දුන් පොරොන්දුවක් ඉටු කරයි

විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විදේශ රැකියා අමත්‍ය ගරැ හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා තම පුද්ගලික මුදලින් කළ ක්‍රියාවක් වාර්තා වනවා.බදුල්ල ප්‍රදේශයේ කුඩා පවුලක් වෙත දුන් පොරෝදුවක් ඉටු කරමින් ඔහු මෙම ක්‍රියාව සිදු කර තිබෙනවා.


ඔහු තම පුද්ගලික මුදලින් සේවලි තහඩු අවශ්‍ය පවුලක් වෙත සෙවිලි තහඩු ප්‍රදානය කර තිබෙනවා.


එම අවස්ථාව පහතින් බලන්න.


www.reader.lk