"ඔව් මම ගණිකාවක්" - නිල්චිත්‍ර පට කර්මාන්තය ලංකාවට ඕනි - ශර්මි


"ඔව් මම ගණිකාවක්" - නිල්චිත්‍ර පට කර්මාන්තය ලංකාවට ඕනි - ශර්මි

ශ්‍රී ලංකාවේ කාමොද්දීපන කර්මාන්ත ස්ථාපනය වන්නේ නම් තමන් කැමති බව ශර්මි කුමාර් පවසනවා.


ඇය මේ බව සඳහන් කර ඇත්තේ noize tv නාලිකාවේ හරිමැද වැඩසටහනට සභාගි වෙමින්.


එමගින් මුදල් ඉපැයීමේ හැකියාව පවතින බවද ඇය මෙහිදී සඳහන් කර තිබෙනවා.


එවැනි දෑ සිදු කිරීමෙන් දුෂණය කිරීම් සහ අසැබි වෙබ් අඩවි නැරඹීමෙන් වලකින බව ඇය වැඩි දුරටත් පවසනවා.


www.reader.lk