සඳනි ප්‍රනාන්දුගේ එළිය ආපු අලුත් එව්වා


සඳනි ප්‍රනාන්දුගේ එළිය ආපු අලුත් එව්වා

පසුගිය කාලයේ කාගෙත් කතාබහට ලක්වූ වගේම වැඩි දෙනෙක්ගේ ආදරය දිනාගත් නිරූපණ ශිල්පිණි සඳනි ප්‍රනාන්දුගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුලින් හුවමාරු වනවා.

එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.
www.reader.lk