ප්‍රතිචාර වැඩි කමට Madhu Roxz තරුණියන්ගෙන් අතවර වෙයිද ?


ප්‍රතිචාර වැඩි කමට Madhu Roxz තරුණියන්ගෙන් අතවර වෙයිද ?

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පසුගිය කාලයේ කතාබහක් ඇති වුණ Madhu Roxz ඉකුත්දා රේඩියෝ වැඩසටහනකට ඉදිරිපත් වුණා.


එම අවස්ථාවේ තරුණියන් රැසකගේ ප්‍රතිචාර මැද ඔහු එම වැඩසටහන සඳහා ඉදිරිපත් වුණු අතර ප්‍රතිචාර වැඩිවීම හේතුවෙන් ඔහු සැඟ වීමට නිලධාරීන් කටයුතු කරන ආකාරයේ වීඩියෝ පටයක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.

එම අවස්ථාවේ වීඩියෝව පහතින් බලන්න.


www.reader.lk