ජෝතිපාල, අමරදේව හිටියානම් අනුමත කරනවා මිසක් පහළට දාන්නේ නැහැ - ෆිල්ටි


ජෝතිපාල, අමරදේව හිටියානම් අනුමත කරනවා මිසක් පහළට දාන්නේ නැහැ - ෆිල්ටි

රැප් ගායක ෆිල්ටිගේ නවතම ගීතය වන මල්ලී සම්බන්ධයෙන් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි හරහා බොහෝ ලෙස කතාබහකට ලක් වුණා.


ඇතැම් පිරිස් එම ගීතය අන්තර්ජාලයෙන් ඉවත් කිරීමටද කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතිනවා.

කෙසේ වෙතත් එම ගීතය කෙටි කාලයක් තුළ මිලියනයක පිරිසක් නරඹා තිබෙන අතර ෆිල්ටි එම හේතුවෙන් අප අතරින් වෙන් වූ කලාකරුවන්ට ගෞරවය පුද කිරීම සඳහා ගොස් තිබුණා.

එම අවස්ථාව පහතින් බලන්න.
www.reader.lk