හිරු සුපර් ඩාන්සර් එක පාරට දෙරණ වුණු හැටි - නිවේදකයාට වැරදුණාද ?


හිරු සුපර් ඩාන්සර් එක පාරට දෙරණ වුණු හැටි - නිවේදකයාට වැරදුණාද ?

හිරු සුපර් ඩාන්සර් අවසන් තරගය ඊයේ දිනයේ පැවැත් වුණා.


එහිදී ජයග්‍රහණය කළ ජයග්‍රාහකයාගේ නම් සඳහන් කිරීමේදී එහි නිවේදකයා වෙනත් නාළිකාවක නම ප්‍රකාශ කළා.


එම සිදුවීම සම්බන්ධ වීඩියෝ පටයක් මේ වන විට අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වනවා. එම වීඩියෝව බලන්න පහතින්.


www.reader.lk