හෂාගේ අලුත්ම ටිකහෂාගේ අලුත්ම ටික


නිරූපණ ශිල්පිණි හෂා රෙක්ෂිනිගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලයට එක්ව තිබෙනවා.


එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - ජනක කුමාර

www.reader.lk