ඉරාජ්ගේ ගීතයේ සියලු මුදල් ආබාධිත රණවිරුවන්ට


ඉරාජ්ගේ ගීතයේ සියලු මුදල් ආබාධිත රණවිරුවන්ට

ආබාධිත රණවිරුවන්ට ගෙවල් හදලා දෙන්න උදව් කරන්න - ඉරාජ් ඔබෙන් ඉල්ලීමක් කරයි

පැවති යුද්ධය හේතුවෙන් මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ආබාධිත රණවිරුවෝ විශාල ප්‍රමාණයක් දක්නට ලැබෙනවා.


මේ වන විට ඇතැම් පිරිස් වෙත මෙම රණවිරුවෝ අමතක වී තිබෙන අතර මෙම පිරිස් වෙත යම් උපකාරයක් කිරිමට ඉරාජ් වීරරත්න සුදානම් වනවා.ඔවුන් වෙත ගීතයක් නිර්මාණය කර එහිදී ලැබෙන මුදල් තුලින් ආබාධිත රණවිරුවන් හට නිවාස, වැනි අතවශ්‍ය දේ ලබා දීමට ඔහු මෙමගින් බලාපොරොත්තු වනවා.


මේ සඳහා විශේෂයෙන් සමාජ ජාල භාවිතා කරනන්ගේ උපකාර අවශ්‍ය බව ඔහු සඳහන් කරන අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහු කරන ලද ඉල්ලීම පහතින් බලන්න.www.reader.lk