සිදුහත් කුමරු ගිහි ගෙය අත් හෑර යන කතාවේ කවුරුත් නොදුටු පෑතිකඩ ගීතයකින් එලියටසිදුහත් කුමරු ගිහි ගෙය අත් හෑර යන කතාවේ කවුරුත් නොදුටු පෑතිකඩ ගීතයකින් එලියට


සිදුහත් කුමරු ගිහි ගෙය අත් හෑර ගිය කතාවේ කවුරුත් නොදුටු පෑතිකඩක් ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ පිරිසක් එකතු වී ගීතයකින් නිර්මාණය කර තිබෙනවා.


මේ වනවිට මෙම කාලය තුල තරුණ පිරිස් සිදුකරන නිර්මාණ වලට වඩා වැඩි යමක් හා හොද අර්ථවත් නිර්මාණයක් කිරීමට ඔවුන් උත්සහ කර තිබෙනවා.


මෙම ගීතය යශොදරා ලෙස නම් කර ඇති මෙම ගීතය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk