බුකිය කැළඹු මයුනිගේ සරාගී ඡායාරූප සියල්ල මෙන්න්න


බුකිය කැළඹු මයුනිගේ සරාගී ඡායාරූප සියල්ල මෙන්න්න

නවතම නිරූපණ ශිල්පිණියක් ලෙස කටයුතු කරන මයුනිගේ සරාගී ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වනවා.

මයුනිගේ එම සරාගී ඡායාරූප සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ විවිධ අදහස් පල වනවා. මයුනිගේ සරාගී ඡායාරූප සියල්ල පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - හෂාන් පන්නිලගේ


www.reader.lk