අමුතු විදිහට ඇඳගන සමරපු දින්ක්ෂිගේ උපන්දින සාදය


අමුතු විදිහට ඇඳගන සමරපු දින්ක්ෂිගේ උපන්දින සාදය

තරුණ පරපුරේ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණියක් වන දිනක්ෂි ප්‍රියසාද්ගේ උපන් දිනය පසුගිය දිනෙකට යෙදී තිබුණා.

ඒ සඳහා වෙන් වූ උත්සවයක් වෙනුවෙන් කලා ලොවේ ජනප්‍රිය තරු රැසක් ඒ සඳහා සහභාගී වුණු අතර එම උත්සවයේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් බලන්න.


www.reader.lk