දෙවෙනි ඉනිමේ කළණි මනාලියක් වෙයි


දෙවෙනි ඉනිමේ කළණි මනාලියක් වෙයි

දෙවෙනි ඉනිමේ කළණි චරිතයට පණ පොවන නිල්වලා විශ්වනී මනාලියක් ලෙස හැඩවුණු ඡායාරූප පෙළක් සමාජ මධයේ හුවමාරු වනවා.

ඇය මනාලියක් ලෙස හැඩවුණු එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.


www.reader.lk