විසේ කුරුට්ටා රඟපෑ ඉෂිගේ ඡායාරූප පෙළක් එලියට


විසේ කුරුට්ටා රඟපෑ ඉෂිගේ ඡායාරූප පෙළක් එලියට

විසේ කුරුට්ටා ගීතය පසුගිය කාලයේ කාගේත් කතාබහකට ලක් වූ ගීතයක් වුණා. එහි රංගනයෙන් දායක වූ ඉෂි අමරසිංහගේ ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වනවා.


එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - හෂාන් පන්නිලගේ

www.reader.lk