තිළිණිගේ ඒවා


තිළිණිගේ ඒවා

ගුවන් විදුලි නිවේදන ශිල්පිණියක් මෙන්ම නිරූපණ ශිල්පිණියක් ලෙස කටයුතු කරන තිළිණි ප්‍රසාධිගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.www.reader.lk