අක්කේ මේ සිනි අඩු මයිලෝද ?


අක්කේ මේ සිනි අඩු මයිලෝද ? -
ඉරාජ් ඉන්දුනීසියාවේ ගිහින් ජනාධිපතිතුමා කිව්ව දේ අහලා


ඉරාජ් වීරරත්න කාලයෙන් කාලයට විවිධ නිර්මාණය හේතුවෙන් සමාජය ජාල වෙබ් අඩවි වල කතාබහකට ලක් වන චරිතයක්.


ඔහුගේ ගීත කිහිපයක් හේතුවෙන් පසුගිය කාලයේ දැඩි කතාබහක් ඇති වුණා.

ඔහු පසුගියදා ඉන්දුනීසියාවේ සංචාරයක නිරත වුණා. එහිදී ජනාධිපතිතුමා දුන් අවවාධයක් ඔහු පිළිපැද්ද.


එම වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.


සම්පුර්ණ සංචාරය පහතින් බලන්න.www.reader.lk