අවන්ද්‍යාගේ ටිකක්අවන්ද්‍යාගේ ටිකක්


නිරූපණ ශිල්පිණි ඉනාමි අවන්ද්‍යාගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් සමාජ ජාල තුල හුවමාරු වනවා.


ඉනාමි අවන්ද්‍යාගේ එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - තිසර කඩුපිටිය
www.reader.lk