නටෂාගේ අලුත්ම ඒවා


නටෂාගේ අලුත්ම ඒවා

නිරූපණ ශිල්පිණි නටෂා රොෂෙල්ගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල හුවමාරු වනවා.

නටෂා රොෂෙල්ගේ එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - ලහිරු බණ්ඩාර
www.reader.lk