කොට්ටාව ගින්නේ ඔබ නොදුටු දසුන් මෙන්නකොට්ටාව ගින්නේ ඔබ නොදුටු දසුන් මෙන්න

කොට්ටාව නගරයේ මෝටර් රථ අමතර කොටස් වෙළෙඳසැලක අද ගින්නක් හටගෙන තිබුණා.


ගින්න මැඩපැවැත්වීමේ කටයුතු සඳහා කොළඹ ගිනි නිවීමේ ඒකකයද ගොස් තිබුණු අතර ඒ වන විටත් ගින්න විශාල වශයෙන් පැතිර ගොස් තිබෙනවා.

එම අවස්ථාවේ ගත් වීඩියෝ පටයක් පහතින් බලන්න.


www.reader.lk