ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරුත් ලීක් වෙලාද?


ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරුත් ලීක් වෙලාද?

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචිකිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ එක් දින සේවා අංශයේ ආපන ශාලාව තුල සිදුවන විශාල හානියක් පිළිබද පුවතක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.පුද්ගලයන් ලියාපදිංචිකිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ එක් දින සේවා අංශයේ ආපන ශාලාව තුල දෙපාර්තමේන්තුව වෙත භාර දෙනු ලබන අතිශය පුද්ගලික ලියකිවිලි මෙලෙස හුවමාරු වන බවයි එම වීඩියෝවේ දැක්වෙන්නේ.

එම වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.www.reader.lk