ගිනියම් රෑ රඟපෑ චමත්කාගේ අලුත්ම ඒවා


ගිනියම් රෑ රඟපෑ චමත්කාගේ අලුත්ම ඒවා

ගිනියම් රෑ ගීතයෙන් ජනප්‍රිය වූ නිරූපණ ශිල්පිණි චමත්කා ලක්මිණි සම්බන්ධයෙන් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල විටින් විට කතාබහකට ලක් වනවා.

චමත්කා ලක්මිණිගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා. චමත්කා ලක්මිණිගේ එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - සමීර ධනංජය
www.reader.lk