ශේන්යාගේ අලුත්ම ඒවා


ශේන්යාගේ අලුත්ම ඒවා

නිරූපණ ශිල්පිණි ශේන්යා දේශානිගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් අපවෙත ලැබී තිබෙනවා.

ශේන්යා දේශානිගේ එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.


ඡායාරූප - හෂාන් පන්නිලගේ


www.reader.lk