මිත්‍යාව සහ අනාවැකි පතුරන මාධ්‍ය ආයතන වල රෙදි රුපවාහිනියේදී ගලවයි


මිත්‍යාව සහ අනාවැකි පතුරන මාධ්‍ය ආයතන වල රෙදි රුපවාහිනියේදී ගලවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වන විට මාධ්‍ය ආයතන හරහා මිත්‍යාව සහ අනාවැකි සම්බන්ධව, අදහස් විශාල වශයෙන් හුවමාරු වනවා.


එහිදී ඇතැම් මාධ්‍ය ආයතන තම අදායම් මාර්ගය ලෙස මිත්‍යාව සහ අනාවැකි වපුරන වැඩසටහන් පත් කර ගෙන තිබෙනවා.

යම් යම් බලයන් තිබෙනවා යැයි පැවසෙන පුද්ගලයින් සඳහා තම ගුවන් කාලය ලබා දෙමින් අහිංසක මිනිසුන්ගේ විශ්වාසයන් දිනා දී ඔවුන්ගේ මුදල් සුරා කැමේ ව්‍යාපාරයේ ඔවුන් නිරත වනවා.


මේ සම්බන්ධයෙන් ජාතික රුපවාහිනීයේ කළ වැඩසටන පහතින් බලන්න.


www.reader.lk