නෙහාරාගේ අලුත්ම ඒවා


නෙහාරාගේ අලුත්ම ඒවා

නිරූපණ ශිල්පිණි නෙහාරා සමනලීගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා. එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.


ඡායාරූප - හෂාන් පන්නිලගේ
www.reader.lk