මාෂිගේ සරාගී ටිකක්මාෂිගේ සරාගී ටිකක් 

නිරූපණ ශිල්පිණි මාෂි හේවගේ ගේ නවතම සරාගී ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා.
මාෂි හේවගේ ගේ එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - මුර්ති සෙනවිරත්න


www.reader.lk