ඉරුසිගේ ටිකක්


ඉරුසිගේ ටිකක්

නිරූපණ ශිල්පිණි ඉරුසි සජීගේ ඡායාරූප එකතුවක් අන්තර්ජාලයට එක්ව තිබෙනවා.

ඉරුසි සජීගේ එම ඡායාරූප එකතුව පහතින් බලන්න.

www.reader.lk