කකුලක් නැති අය අසරණ කරන කකුල් හතර පදනම

කකුලක් නැති අය අසරණ කරන කකුල් හතර පදනම

2014 වසර අගසත මස පදයක ඉවත කළ පදගලයකට, ශර ලකව පරබල මධය නලකවකට හමකම කයන සමජ සතකරක වඩසටහනකන සද ව අසධරණයක පලබඳ පවතක වරත වනව.එක අදළ සමජ සතකරක වඩසටහන පරධනයකගන මලස මම අසධරණය සද ව ඇත බවය අසධරනයට ලක වවන පවසනන. 2014 වසර අගසත මස තම පදය ඉවත කළ අසරණ ව පදගලයක තම මතරයක මරගයන අදළ සමජ සතකරක ආයතනය වත යම වණ. 

ඒ උසසම තතවය කතම පදයක ලබ ගනම සඳහ. එහද අදළ පදගලය තම අවශයතවය , තම පස ව ඇත අපහසතවය සහ වදයවරයකග සහතකයක ලපයක මගන අදළ සමජ සතකරක ආයතනය පරධනය වත යම කළ. ඒ 2014-10-18 වන දනය. පසව එම ආයතනය පරධනයග අතසනකන යත සටත දය පළතරක ලස පළතර ලපයක ලබ තබණ. එම ලපය පහතන බලනන.


පදය අහම පදගලය ලපය ලබමන පස 
(2014-10-30 ) ඉහත ලපය දරකථන අක සඳහ අමත තබනව. ඉන පසව අදළ පරධනය පවස ඇතත පදය ඉවත කරත තවත කලය අවශය බවන 2015 ජනවර මස 10 වන දනට දරකථන ඇමතමක ලබගනන ලසය.

 එදනට කතම පදයක ලබ ගනමට අදළ සථනය පවසනනම යය පවසමන. පසව අසරණ ව පදලය ජනවර මස 10 වන දන අදළ පදගලය වත දරකථන ඇමතමක ලබ ද ඇත අතර අදළ ආයතන පරධනය පවස ඇතත මම දන වල ජනධපතවරණ උණසම හතවන තවත සත දකකන දරකථන ඇමතමක ලබ දන ලස ඉලල සටය. 

අදල තතවය තරමගත පදගලය එලස තවත සත දකකන සමජ සතකරක ආයතනය පරධනයට ඇමතම ලබ ගන තබනව. එහද ඔහ පවස ඇතත තවත සතයකන නවරදව ඇමතමක ලබ ගනන ලසය. එලස තවත සතයක එනම ජනවර මස 31 වන දන ඇමතමක ලබ ගත අදළ පදගලයග දරකථන ඇමතමට ආයතන පරධනය පරතචර දකව නහ. කස වතත පබරවර මසය 01 වනද අදල ආයතන පරධනයට නවත ඇමතම ගණනවක ලබ ගනමන සමබනධ කරමට උතසහදර තබනව. 

නනවතව උතසකරමන පසව සමබනධ කරගත ආයතනය පරධනය වදගත රසවමක යය පවස තවත පයකන පමණ ඔහ ඇමතමක ලබ දනන යය පවසමන දරකථනය කරය වරහත කර තබනව. පය 5 ට වඩ ආසනන කලයක ඇමතමක බල සට පදගලය එදනම ( පබරවර 01 ) සවස 03 ට පමණ යලත ඇමතම රසක ලබගන තබනව. කස නමත අදළ පරධනය එම ඇමතම මගහරම සවරපයක අදළ පදය අහම පදගලයට දන තබනව. 


කස නමත තමන අසරණ ව ඇත තතවය වටහගත අදළ පදගලය තම අවශයතවය හතවන පබරවර මස 08 වන දනත දරකථන ඇමතමක ලබ ගතත. එහද අදළ පරධනය පවස ඇතත " ඔයග වඩ අප කරල තයනන. මට හට කල කරනන යනන ඕන තන කයනනම. ලකෂ 02 ක වටන කකලක මක. එක නස හට හරයටම යනන ඕන තන කයනම " යනවන. මතරම කලක අපහසතවන හ සමබනධකරගත පරධනයග පළතරට සහමට පත පදගලය යළ පබරවර 09 වන දන දරකථන ඇමතම එන තක බල සටයද ඇමතම ලබ නහ. 

ඇමතම නලබමන යළ 10 වන දන දරකථන ඇමතමක ලබගත පදය අහම පදගලයට පරධනය පවස ඇතත වදගත රසවමකට සමබනධ ව සටන නස ඔහ ඇමතමක සවස ලබ දන ලසය. එලස ඇමතම එදනද නලබ නස පබරවර 23 වන දන ඇමතමක පදය අහම පදගලය ලබගන තබනව. එහද සමජ සතකරක ආයතනය පරධනය පවස ඇතත " ඔයග  වඩ හර දන... ම දවස වල කකල හදන ජරමන ජතකයන පටරට ඉනන. එයල ම එන සතය එනව. ඔය මට මරත 02වනද උද කල කරනන. " යනවන. 

එලස මරත මස දරකථන ඇමතම ලබගත වට අදළ පරධනය පවස ඇතත " ඔකම වඩ හර වඩ කරල තයනන මග වයෆ තමය ඔය පලබඳ බලනන එය ම දවස වල නහ.. මට 09 උදසන කල කරනන මම කරල දනනනම " යනවන.

පදය ලබ ගනමට අවශය පදගලයට මම පදගලයග කරය කලපය හතවන අදළ පරධනයග මතරයනවන පරභ වර ග මරග ඔසසද ඇමතම ලබ ගන තබනව. එම කත කළ සම දනටම " මක මම අනවරයන කරල දනව. මක කරල තයන.. " යය පවස තබනව.

පසව 09 වන දන දරකතන ඇමතමක ලබ දනනත පරතචර නදකවම හතවන ජගම දරකතනයකන ඇමතමක ලබ ගන තබනව. එහද ඔහ පවස ඇතත " මම වදගත රසවමක ඉනන අද දවස ඇතලට කල කරනම.. " යය. එහද පදය අහම පදගලය පවස ඇතත " මහතතය මම රතර  8 වනකම ඉනනව" යය ඇමතම අවසන අකර තබනව.

එදන සට ම වන තක අදළ සමජ සතකරක පරධනයග ඇමතම ලබ නහ. කස වතත මම අසධරණය හ  කල ගන රසතයද කරමහතවන මම පදගලය පලබඳ තබ වශවසය නත ව තබනව. 

එම හතවන යලත ඇමතමක ලබ ගනනට පදය අහම පදගලය උතසහ දර නහ. ලපය ලබ අවරදක කලයක ගතව ඇත අතර 
 තවමත අදළ පදගලයට කකල ලබ නහ. ම පලබඳ අදහස දකව පදය අහම පදගලය...

"කකල දනව කවව නස තමය බලගන හටය... දනන නහ කවවනම අප බලගන ඉන නහ නහන. මක ලබ දනන කයල ජනධපත වටරය කත කර නතත...  එතරම පරබ පදගලය එයට මක කරල දනන කයල කල කරල ලයම වලන පව කවව. මකද මකට ඉනන මම පදගලය නසය. මලන එය කව අප කකල ලබ දනන නහ.. 

ඒ උනට ම වඩ අනවරයනම කරල දනව කයල පරනද වණ. ලකෂ 02 ක කකලක මට දනන කයලත කවව. කකලක තබල එක නත වනම තමය එක අපහසතවය දනනන... කකලක තයන කනක කකලක නත කනකට මහම බර කරප එක වරදය.... එය දනනව ම කතව හදට.. මකද එය ට මක අමතක වනන නහ. ඒ තරම උසස අය කත කළ. එයට බහ මක නහ කයනන සකක එකක මම කත කරනන. මහම ඇය අසරණ අපට කරනන..

එකය මව රසතයද කරප නස ජවත ගඩක ඒව වනස වණ. මම කයනන මක බරවක වචවක... මට එයට දනන තයනන අවවධය මහම මනසනග අසරණ කමට සමජ සතකරක කයල නම ගහගන මනසනග අසරනකම වකණන කනන එප... 

එය එක පරධනය. එයට පඩ දනන ඒ ආයතනය අපට සවයක කරනවනම. එක ගන ඒ මධය ආයතනය සභපතනය හයල බලනන ඕන. "

* සදධය සමබනධ reader.lk අප  මම පදගලයග තවත තරතර ඉදරයද ලබ දමට අප සදනම. මම ආයතනය අයත මධය ආයතනය " දවස වරදදට " මවන පදගලයන හස නවම කණගටවට කරණක.  readerdotlk@gmail.com

www.reader.lk