මර්වින් සිල්වා නත්තල් ගීත කියපු හැටිමර්වින් සිල්වා නත්තල් ගීත කියපු හැටි
ජනප්‍රිය පුද්ගලයින් රැසක් නත්තල් ගීතයක් ගයන වීඩියෝ පටයක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.


එම වීඩියෝවේ හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා මහතා ඇතුළු වත්මන් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාද එක්ව සිටිනවා.

එම වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.

www.reader.lk