ශේනුරිගේ සරාගී ටිකක් එලියට


ශේනුරිගේ සරාගී ටිකක් එලියට

නිරූපණ ශිල්පිණි ශේනුරි ද සිල්වාගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා.

ශේනුරි ද සිල්වාගේ එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප- හෂාන් පන්නිලගේwww.reader.lk